www.auto-vin-decoder.com

Knihovna znalostí

Zde se nachází seznam často kladených dotazů, který doplňují Admini a vybraní moderátoři. Doufáme, že se vám podaří najít co potřebujete. Své připomínky můžete napsat na mail Admin, který najdete zde, nebo v levém menu pod položkou O klubu.


A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S T U V W X Y Z Zobraz vše


Otázka:
Jak na odhlášení vozidla
Klíčové slovo: EKO likvidace

Odpověď:
Podle novely ze dne 1.10.2013 nově platí:

§ 13

Zánik silničního vozidla

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě
a)
žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků23) bez odstranění svých podstatných částí,

2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo

3. bylo zničeno, nebo
b)
oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona24) předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a). K žádosti přiloží
a)
doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 2,
b)
doklad potvrzující zničení silničního vozidla, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,
c)
technický průkaz silničního vozidla,
d)
osvědčení o registraci silničního vozidla a
e)
všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

(4) Doklady a tabulky podle odstavce 3 písm. c) až e) se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.

(5) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenci podle zvláštního právního předpisu23).

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla dále
a)
odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a
b)
vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu.

Stránka byla zpracována za 0.009s.